กิจกรรม

กิจกรรม

เปลี่ยนการเกษตรของเรา
และแก้ไขอาหารของโลก

ชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดีแล้วหรือไม่? เราสามารถมั่นใจได้ว่าอาหารที่รับประทานในปัจจุบันเป็นของที่ปลอดภัยหรือไม่?
หากเรายังใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ เราจะมั่นใจได้อย่างไร ?
ว่าในอนาคตลูกหลานของเรา จะอยู่อย่างมีความสุข
ภารกิจของ THANKS AI Corporation คือการ “ กินอย่างสุขภาพดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข”
ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่า เนื่องจากในปัจจุบันเราแสวงหาสิ่งอำนวยความสะดวก
อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้มีการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น
ถึงแม้ว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ค่ารักษาพยาบาลก็สูงขึ้นตามไปด้วย จึงทำให้ต้นทุนทางการแพทย์อาจส่งผลต่อวิกฤติในประเทศ
สำนักงานจัดหางานเฮลโบ เวิร์ค กล่าวว่ามีผู้ว่างงานจำนวนมากและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
แต่กลับมีแรงงานต่างชาติมากกว่า 1 ล้านคนถูกนำเข้ามาทำงานเนื่องจากค่าจ้างต่ำ
ผู้บริโภคนิยมที่จะซื้อของตามใจชอบ อร่อย และราคาประหยัด
ในบางครั้งมีผลิตภัณฑ์อาหารลอกเลียนแบบจำนวนมากซึ่งถูกผลิตขึ้นมาโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
คุณจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมของ THANKS AI เพิ่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า
ให้กับตัวคุณเองและลูกหลานของคุณหรือ ?

กิจกรรมทั้ง 4 ของ THANKS AI
จะสนับสนุนวิถีชีวิตของคุณ
เพื่อคุณจะได้ใช้ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

การศึกษาเรื่องอาหาร

ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพแห่งชาติโดยการปรับปรุงการบริโภคอาหาร

เรามีเป้าหมายในเรื่องการปรับปรุงการบริโภคอาหารและลดค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ของ
ประเทศผ่านการดำเนินการตามแนวคิดพื้นฐานของ
“ รู้สึกถึงความสุขจากการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับชีวิตที่ดีในอนาคต”

การศึกษาเรื่องการจ้างงาน

การใช้ประโยชน์จากพลังแห่งคำพูด จากการพูดปากต่อปาก
เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับการสรรหาลูกค้าใหม่

การฝึกอบรมจะมีขึ้นเพื่อให้คุณมีทักษะที่เหมาะสมในกา
รหาลูกค้าใหม่ ยินดีต้อนรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเพศอายุและประสบการณ์เป็นต้น
การฝึกฝนคำพูดเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและสิ่งล้ำค่าของญี่ปุ่น เป็นส่วนช่วยให้เศรษฐกิจเติบโต

การศึกษาเรื่องการค้า

รูปแบบการแบ่งปันผลกำไรสำหรับสมาชิก
เป็นส่วนส่งเสริมรูปแบบธุรกิจในปัจจุบัน

สมาชิกจะได้รับการเสนอเป็นสมาชิกพิเศษ เพื่อการเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันโดย
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของเราในการพัฒนาไปสู่รูปแบบธุรกิจแบ่งปันผลกำไร

การศึกษาเรื่องการเกษตร

เพื่อสร้างความนิยม“ ผลิตภัณฑ์ Ai” เป็นเป้าหมายจากกิจกรรมของ
กระบวนการทั้งหมดของตั้งแต่การปลูกจนถึงการขาย

เกษตรกรของเราเพาะปลูกพืชโดยไม่ใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเพื่อรับรองความปลอดภัยด้าน
อาหารและเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการบริโภคอาหาร

สมาคมส่งเสริมการเกษตร

“ รู้สึกถึงความสุขจากการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับชีวิตที่ดีในอนาคต”
– สมาคมส่งเสริมการเกษตร

ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มในการวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามลักษณะและราคาเพิ่มมากขึ้น
สิ่งนี้ทำให้ผู้บริโภคญี่ปุ่นเกิดความเสี่ยงต่อการปลอมปนอาหารโดยเจตนา เนื่องจากความประมาทเลินเล่อ “ผลิตภัณฑ์ของเรา”
ปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตและโลกด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
ในการปฏิบัติตามการไหลเวียนและการไหลตามกฎของธรรมชาติ เราปลูกพืชโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเท่าที่จะทำได้
วัตถุประสงค์ของสมาคมนี้คือการให้การสนับสนุนที่ถูกต้องแก่เกษตรกรผู้ด้อยโอกาสและเกษตรกรที่มีความรู้ด้านการเกษตรจำกัด
สมาคมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมความปลอดภัยของพืชในวงกว้างซึ่งเป็นการตอบแทนผู้คนให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โบนัส 1% ของสมาชิก Thanks Ai จะสนับสนุนสมาคมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปใช้เป็นทุนและการพัฒนาในภาคเกษตรกรรม
ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะได้รับการพัฒนาและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
โดยหวังว่าสิ่งนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการปลูกพืช เพื่อให้แน่ใจว่าพืชมีความปลอดภัยในการบริโภค

นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นในการส่งเสริมการกินเพื่อสุขภาพและได้จัดให้มีการรณรงค์ด้านการศึกษาหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มความตระ
หนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการกินเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดสมาคม

ชื่อ

สมาคมส่งเสริมการเกษตร

กรรมการบริหารของบริษัท

ผู้อำนวยการ – Kinichi Amimoto

ที่อยู่

6-1-6, ฮิงาชิยะมะ คุมาโมโตะ จ.คุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น