ติดต่อเรา

บริษัทแต๊งส์ ไอ (ไทยแลนด์ ) จำกัด

ซีดับเบิ้ลยู ทำวเวอร์ ห้อง B104-105 ชั้น B1
เลขที่ 90 ถ.รัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทรศัพท์ 02-1683281 เบอร์มือถือ 080-5495869 อีเมล์:info@thanksai.co.th เวลำทำกำร:10.30น.– 18.30น.

ติดต่อเรา